Dlaczego społeczeństwo ufa bankom?

Ryzyko ponoszone przez banki

Instytucje bankowe prowadzą działania, które zawsze objęte są pewnym stopniem ryzyka. Może to być ryzyko w zakresie finansów lub swego rodzaju niepewność związana z obszarem techniczno-organizacyjnym, czyli tzw. ryzyko operacyjne. Gdy weźmiemy pod uwagę jedynie ten pierwszy aspekt wówczas powinniśmy wymienić ryzyko związane z udzielaniem kredytów, struktury pasywów i aktywów oraz ryzyko rynkowe.

Banki świadczą zobowiązania finansowe, które kredytobiorcy uregulują w wyznaczonym terminie lub z opóźnieniem. Jeśli dojdzie do tego drugiego scenariusza bank nie uzyska zwrotu środków z tytułu wyłożonego kapitału oraz należnych odsetek. W ten sposób instytucja za poniesie straty a nie przewidziane uprzednio korzyści. Mamy wówczas do czynienia z ryzykiem kredytowym. By je zminimalizować bank musi podjąć działania mające na celu oszacowanie zdolności kredytowej potencjalnych klientów.
Ryzyko aktywów i pasywów związane jest ze zmiennością stopy procentowej, ryzykiem inwestycyjnym lub płynności danej inwestycji. Na wysokość stopy procentowej mogą mieć wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne głównie o charakterze makroekonomicznym.
Ryzyko rynkowe wiąże się ze zmiennością cen na rynkach, na których to bank staje się nabywcą lub sprzedającym. Często objawia się jako ryzyko walutowe lub zmiany cen (np. zmiana cen papierów wartościowych).

Mężczyzna trzyma w dłoni smartphone
Zaufanie społeczne jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania banku

Bank musi być instytucją godną zaufania

Warunkiem powierzenie bankom swoich funduszy jest odpowiedni stopień zaufania, jaki klient darzy daną instytucję. Żadna zapewnienia słowne lub zabezpieczenie nie stworzą gwarancji, która sprawie, że powierzymy bankom swoje oszczędności. Dlatego zaufaniem jest warunkiem niezbędnym by takie podmioty mogły istnieć. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że dany komercyjny staje się instytucją zaufania publicznego również w sytuacji, gdy posiada ten cechę w oczach organów władzy państwa.

W jaki sposób banki budują swoję zaufanie

Banki muszą spełnić pewne kryteria, które sprawią, że zyskają miano instytucji godnej zaufania. Są to przede wszystkim:

  • rzetelne wypełniania swoich obowiązków, nie dopuszczanie do żadnych opóźnień i uchybień
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają dokonanie różnych operacji finansowych
  • umiejętne zarządzanie zasobami finansowymi oraz w razie zaistniałych problemów umiejętność poradzenia sobie z nimi i wyjścia z trudnej sytuacji finansowej

Ponieważ kształtowanie wizerunku banków jest tak istotnym czynnikiem, pracuje na to sztab ludzi kompetentnych w danej dziedzinie. Oferowana est między innymi działalność doradcza, kompleksowe zarządzanie oszczędnościami klientów czy też zracjonalizowanie czynności operacyjnych. Ponadto każdy bank wyraża w dobitny sposób swoją zamożność, co odzwierciedlają liczne najlepiej wyposażone i klimatyzowane placówki w całej Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *